جستجو
  • 5157
  • 365 مرتبه
  • 19 دی 1402

ﺳﻄﺢ اوره (AdBLUE) و ﺳﻮﺧﺖ

ﺳﻄﺢ اوره (AdBLUE) و ﺳﻮﺧﺖ

سطح اوره: مخزن اوره میبایست تا 100% ظرفیت خود پر باشد.در صورتیکه سطح اوره به 14%

تانک برسد،چراغ کمبود سطح اوره روشن میشود. درصورتیکه کریستالهای سفید رنگ روی درب

تانک مشاهده شد، درب را با آب بشویید.

پیشنهاد میشودهر 40000کیلومتر مخزن اوره را با آب فراوان شستشو دهید.

ظرفیت مخزن اوره (ADBLUE) 10 لیتر میباشد.

توجه : از اوره استاندارد استفاده گردد.مشخصات و گرید آن در جدول رونکارها و مواد مصرفی

قید شده است.دربعضی از مدلها در صورت کمتر بودن اوره از میزان 14% ظرفیت کل مخزن ،

موتور استارت نمیخورد.

DNN