جستجو
  • 5156
  • 351 مرتبه
  • 12 دی 1402

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻛﻼچ

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻛﻼچ

مخزن روغن کلاچ در سمت چپ داشبورد قرارگرفته است.

سطح روغن کلاچ را بررسی نمایید که ازنقطه MIN پایینتر نباشد. در صورت

نیاز به مخزن روغن اضافه نمایید. در صورت کم شدن سطح روغن کلاچ ، لامپ

اندیکاتور مربوطه روی صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.مشخصات و گرید 

روغن کلاچ در جدول روانکارها و مواد مصرفی آمده است.

DNN