جستجو
  • 5155
  • 363 مرتبه
  • 11 دی 1402

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻓﺮﻣﺎن

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻓﺮﻣﺎن

در حالت سرد و عدم کار موتور ، میزان سطح روغن هیدرولیک فرمان میبایست تا نقطه ماکزیموم (باهای هاشور خوردگی)گیج

روی درب پیچی مخزن روغن هیدرولیک فرمان (که در زیر کابین سمت چپ نصب شده است)قرار داشته باشد. پر نمودن بیش

از حد باعث سرریز از مخزن خواهد شد.جهت اطمینان از سطح روغن هیدرولیک میبایست حداقل 3 دقیقه صبر نمایید.

مشخصات و گرید روغن هیدرولیک در جدول روانکارها و مواد مصرفی آمده است.

نکته : جهت پر نمودن یا تعویض روغن هیدرولیک حتما میبایست از برند مشابه روغن مورد استفاده در مدار هیدرولیک خودرو 

استفاده نمایید.مخلوط نمودن چند برند گوناگون روغن هیدرولیک منجر به صدمه به اجزای سیستم هیدرولیک فرمان خواهد شد.

DNN