جستجو
  • 5154
  • 439 مرتبه
  • 11 دی 1402

ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر

ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر

بررسی روزانه در حالت سرد موتور ، سطح مایع خنک کننده موتور که میبایست بین دو علامت MIN و MAX روی مخزن انبساط که در پشت کابین کامیون قراردارد.

در صورت کم بودن ، پس از بررسی رادیاتور و کلیه اتصالات از نظر عدم وجود نشتی ، ترکیب 50-50 درصد ضد یخ و آب را تا رسیدن به نقطه MAX اضافه نمایید.

دقت داشته باشید این ترکیب آب و ضد یخ باعث عدم انجماد تا 25- درجه سانتی گراد میشود.

توجه : سطح مایع خنک کننده در مخزن انبساط از حد MAX نباید فراتر رود.از ضد یخ استاندارد استفاده گردد.

هیچ گاه سیستم خنک کاری موتور بدون ضد یخ نباشد زیرا باعث آسیب و زنگ زدگی به اجزا سیستم خنک سازی خواهد شد.

اخطار : باز نمودن درب مخزن انبساط در حالت موتور گرم و در حین کار خطر صدمه جانی و سوختگی دارد.

DNN