جستجو
  • 5152
  • 360 مرتبه
  • 11 دی 1402

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر

ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر

با کشیدن گیج روغن موتور میتوان از ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻴﺞ را ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻴﺞ وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻴﺞ را ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻴﺪ. ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻋﻼﻣﺖ FULL و ADD ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻮم (ADD) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ و اﺑﺘﺪا ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺲ از رﻓﻊ اﻳﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

DNN